L’activitat està englobada dins del marc que regula les activitats físico-esportives en el medi natural. Per poder realitzar l’activitat, el centre organitzador ha de disposar dels següents perfils tècnics:

  • Un director esportiu, amb formació o experiència en la realització de rutes a cavall. Aquest director esportiu, no cal que estigui contractat a temps complert per l’empresa organitzadora, però sí que és el responsable de la planificació de la ruta. El director esportiu ha de tenir la corresponent habilitació professional, segons la Llei de Professionals de l’Esport de Catalunya (Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport), o disposar de les titulacions de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (amb experiència) o Tècnic Esportiu Superior en Hípica.
  • Un monitor responsable de l’execució de la ruta. Aquest monitor ha de tenir la corresponent habilitació professional o disposat de les titulacions de Grau Mig en Conducció d’Activitats Físico-esportives, Tècnic Esportiu d’Hípica de Nivell I, per distàncies curtes; Tècnic Esportiu d’Hípica de Nivell II en les disciplines de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre; Tècnic Esportiu Superior en Hípica; Qualificació Professional com a Conductor de Grups a Cavall; Guia Eqüestre de l’ECAE; o formació federativa, com per exemple la de Guia Eqüestre de la Federació Espanyola d’Hípica, degudament tramitada segons la Resolució ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d’organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.

L’empresa organitzadora ha d’estar donada d’alta en el Cens d’Empreses Organitzadores d’Activitats Físico-esportives en el Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest cens està regulat pel Decret 56/2003, de 20 de febrer i per l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre.

Pel que fa a les assegurances, ha d’existir una pòlissa d’accidents personals per a cada practicant que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 € i un capital mínim de 3.000 € en cas de mort i 6.000 € en cas d’invalidesa, tot això per cadascuna de les víctimes. També ha d’existir una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre.

Apart de les assegurances que haurà de tenir contractades l’empresa organitzadora, també haurà d’estar al corrent la documentació dels cavalls (targeta sanitària vàlida per transitar pel territori català).